Samhällsansvar  |  Specialfälgar - Sveriges snyggaste fälgar!

Samhällsansvar

Corporate Social Responsibility

SpF_CSR.jpgMiljöansvar
En minimal inverkan på miljön till följd av den verksamhet som bedrivs gagnar alla. Därför är det viktigt att alltid tänka långsiktigt, och att leverera produkter med hög kvalitet som har lång livslängd. Det är också viktigt att återvinna uttjänta produkter, något som är relativt enkelt med aluminiumfälgar då aluminiumpriset motiverar handlare att återvinna snarare än att bara slänga bort. Vidare att jobba förebyggande och resurssnålt med genomtänkta transportlösningar, avfallshantering och energiförbrukning.

Specialfälgar följer vidare EU-förordningen ”REACH” (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals) och dess kandidatlista, som är ett led i EU:s strävan att kontrollera och minska användandet av farliga kemikalier. Specialfälgar är också certifierade i kvalitetssystemet ISO 9001:2008, med senaste revisionen genomförd 28 februari 2017.

Nattvandrarna.jpgSamhällsansvar
Specialfälgar arbetar kontinuerligt med frågor rörande samhällsansvar, populärt kallat ”Corporate Social Responsibility” eller förkortat ”CSR”. Vi följer strukturen i ISO 26000 gällande de sju grundprinciper och sakfrågor som där stipuleras, nämligen; organisationsstyrning, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö, ansvarsfulla affärsmetoder, konsumentfrågor och lokal samhällsutveckling.

Under 2017 börjar Specialfälgar med ett nytt, återkommande ”Specialprojekt”, som går ut på att personalen väljer ut ett projekt som de tycker är viktigt. Det kan till exempel vara att samarbeta med ett lokalt dagcenter, sponsra ett idrottsevenemang för barn eller något liknande.

För att finansiera detta avsätts 10 kr per såld Nitrofälg i en fond. Vilket projekt som blir aktuellt anslås via sociala medier och på denna webbplats.

CSR-Projekt
Ett projekt i denna linje är Nattvandrarna, som är ett nationellt projekt för att främja trygghet i samhället och minska risken för våld, skadegörelse och drogmissbruk.  Specialfälgar sponsrar detta projekt. Så här beskriver Nattvandrarna själva sin verksamhet:

GivingPeople.jpg”Nattvandring innebär att vuxna rör sig ute bland ungdomar på kvällar och nätter för att skapa en ökad social trygghet som kan minska risken för drogmissbruk, våld, skadegörelse och annan kriminalitet.
Vi möter ungdomarna i det miljöer där de rör sig, det vill säga på stadens gator och på mer undanskymda platser. Ibland lånar vi ut en mobiltelefon, skjutsar hem någon som kanske har druckit lite för mycket, eller i andra situationer där vi behövs. Självklart har vi regler för hur dessa möten går till, därför utbildar vi oss kontinuerligt.”

Ett annat projekt Specialfälgar sponsrar är Giving People som hjälper barnfamiljer i svåra situationer. De beskriver sin verksamhet så här:

"Giving People arbetar med akut hjälp av mat och andra viktiga förnödenheter. Organisationen har sedan starten i september 2013 förmedlat ett stort antal matkassar, kläder, skor och hygienartiklar till barnfamiljer över hela Sverige."

Ytterligare en organisation Specialfälgar valt att stödja är Noll Tolerans mot Mobbning, som arbetar för att motverka mobbning och kränkande behandling i skolmiljö. De beskriver själva sin verksamhet så här:

"Vår idé är att förse alla skolor i Sverige med kostnadsfritt material. Mobbningsfrågan är alldeles för viktig för att den ska bortprioriteras på grund av skolors dåliga ekonomi.

NollTolerans.jpgAtt vi kan göra detta beror helt och hållet på att våra företagssponsorer ställer upp och bidrar ekonomiskt, därför vill vi rikta ett stort tack till er som är med och stöttar vårt arbete.

NTM tror på ett vuxenansvar, därför bör naturligtvis det yttersta ansvaret för skolmiljön ligga på rektorerna. Vi är övertygade om att en engagerad rektor som snabbt tar tag i mobbningsproblemen, innan de har hunnit växa sig stora, får med sig sin lärarkår. Vi arbetar med vidareutveckling av nya och användbara preventionsprogram, så att människor som arbetar med barn och unga ska ha kostnadsfri tillgång till en mängd lektions- och informationsmaterial i sitt dagliga arbete. Vi kan inte acceptera att kränkningar och mobbning fortsätter att öka. Problemen är allvarliga och en angelägenhet för hela samhället, därför måste en handlingsplan med en nollvision snarast tas fram för att stärka arbetet mot mobbning på flera håll."