• Nordens största oberoende fälgleverantör.
Du behöver uppdatera din webbläsare! Din webbbläsare fungerar tyvärr inte med alla funktioner på vår sida, vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare som t.ex Google Chrome, Safari, Chromium Edge eller Firefox.

Kvalitet, Miljö & Arbetsmiljö

ISO9001:2015 Certifikat 22

ISO 9001:2015, 14001:2015 & 45001:2018

För att lättare kunna se våra svagheter och vad vi behöver förbättra utvecklade vi ett kvalitetssystem 2002. Det har hjälpt oss att upprätthålla en mycket hög kvalitet på de produkter och tjänster vi tillhandahåller.

Sedan 2018 är Specialfälgar certifierade enligt den nya kvalitetsstandarden ISO 9001:2015.

Vidare arbetar vi för en långsiktigt hållbar verksamhet miljömässigt, affärsmässigt och socialt. I alla avseenden ska vi minst ligga i nivå med rådande lagkrav, men strävan är alltid att överträffa dessa.

Sedan 2023 är vi certifierade enligt ISO 14001:2015.

Sedan 2024 är vi certifierade enligt ISO 45001:2018.

20 Years - Quality Management Excellence

Kvalitetsproduktion
Alla våra fälgar är producerade på fabriker certifierade enligt TÜV eller JWL. Dessutom är alla fälgar från ATS, Eta Beta och OZ specifikt TÜV-godkända.

        

 

Våra kvalitets- och miljöpolicy:

Med kvalificerad personal och rätt produkter skall vi alltid:

-         Bemöta kunden positivt och korrekt.
-         Hålla vad vi lovar.
-         Leverera rätt vara vid rätt tidpunkt till rätt pris.
-         Jobba med förbättring av vår verksamhet.
-         Skapa långsiktiga relationer och vinna kundens förtroende på lång sikt.
-         Uppmuntra medarbetarnas initiativ och engagemang.
-         Kontinuerligt utbilda och uppdatera personalen i miljöfrågor.
-         Hålla oss väl uppdaterade avseende utvecklingen av nya material och metoder.
-         Utföra våra arbetsuppgifter med de tillvägagångssätt som belastar miljön minst.
-         Välja de samarbetspartners som har miljörutiner och uttalat miljöansvar framför andra.
-         I möjligaste mån välja de fraktslag och de speditörer som har minst miljö- och klimatpåverkan.
-         Arbeta för att minska spill, återanvända överblivet material, samt att källsortera det material som till sist går till avfall.
-         Vidmakthålla rutiner för revision och kontroll av vårt miljöarbete så att det blir en process som ständigt är föremål för förbättring.

Vidare följer Special Wheels EU-förordningen REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals), och dess kandidatlista.

Special Wheels blir bättre!
Sedan 2003 har vi genomfört regelbundna och omfattande kundundersökningar. Detta ger oss värdefull information om vad som fungerar bra och, framförallt, vad vi kan förbättra.

Ett kvitto på att vi uppskattas av våra kunder är att vi under många år varit med i toppskiktet om utmärkelsen "Årets Leverantör". Inte sällan hamnar vi på första plats!

Vi arbetar också regelbundet med ToGrow i Borås som hjälper oss att utveckla våra kunskaper i försäljning och marknadsföring. Detta ger oss kontinuerligt viktig feedback samt idéer och inspiration till att hela tiden utvecklas som individer och företag!

Special Wheels arbetar även kontinuerligt med frågor rörande sammhällsansvar; Corporate Social Responsibility – ”CSR”, och följer strukturen i ISO 26000 gällande de sju grundprinciper och sakfrågor som där stipuleras:
- Organisationsstyrning
- Mänskliga rättigheter
- Arbetsvillkor
- Miljö
- Ansvarsfulla affärsmetoder
- Konsumentfrågor
- Lokal samhällsutveckling